ඇන්ඩ්‍රොපොව්ගේ කොවුලා

ඇන්ඩ්‍රොපොව්ගේ කොවුලා

ඇන්ඩ්‍රොපොව්ගේ කොවුලා

ආදරය, කුමන්ත්‍රණ සහ කේ.ජී.බී. වටා ගෙතුන කතාවක්

විසින්

Owen Jones

පරිවර්තනය

රොෂාන් පෙරේරා

E-BOOK – ISBN: 9788835424246

හෙන්ග් ලීට හදිසියේම අමුතු හැඟීමක් දැනෙන්නට පටන් ගත් බැවින්, ඔහු තම නැන්දණිය වන, එම ප්‍රදේශයේ කට්ටඩියා බැලීමට යයි. ඇය පරීක්ෂණ කිහිපයක් සිදු කර හෙන්ග්ට රුධිරය නොමැති බව තීරණය කරයි, නමුත් ඔහු ඔහුගේ පවුලේ අයට ඒ බව කෙසේ පවසන්නද? ඔවුන් ඒ ගැන කුමක් කරනු ඇත්ද?

ඔබට සියලුම හොඳ පොත් සාප්පු වලින් ඇන්ඩ්‍රොපොව්ගේ කොවුලා ලබා ගත හැක:

Tektime

සිංහල පොත්