වෙස් ගත් මිනිසුන්

වෙස් ගත් මිනිසුන්

පොත් කවරයේ
"වෙස් ගත් මිනිසුන්"
වෙස් ගත් මිනිසුන්

නුතන වැම්පයර් පවුලක හාස්‍යජනක කතාව

විසින්

Owen Jones

පරිවර්තනය

රොෂාන් පෙරේරා

E-BOOK – ISBN: 9788835424246

හෙන්ග් ලීට හදිසියේම අමුතු හැඟීමක් දැනෙන්නට පටන් ගත් බැවින්, ඔහු තම නැන්දණිය වන, එම ප්‍රදේශයේ කට්ටඩියා බැලීමට යයි. ඇය පරීක්ෂණ කිහිපයක් සිදු කර හෙන්ග්ට රුධිරය නොමැති බව තීරණය කරයි, නමුත් ඔහු ඔහුගේ පවුලේ අයට ඒ බව කෙසේ පවසන්නද? ඔවුන් ඒ ගැන කුමක් කරනු ඇත්ද?

Tektime ඇතුළු බොහෝ හොඳ පොත් සාප්පු වලින් වෙස් ගත් මිනිසුන් ලබා ගත හැක

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: